Εισάγετε τον μοναδικό Κωδικό πληρωμής σε Τράπεζα
που αναγράφεται στο έντυπο Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων που έχετε λάβει.

Εισάγετε τον μοναδικό Κωδικό πληρωμής σε Τράπεζα που αναγράφεται στο έντυπο Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων που έχετε λάβει.

Ο Κωδικός Πληρωμής αναγράφεται στο έντυπο Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων που σας έχει σταλεί από την Συνεταιριστική ή έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Μπορείτε να δείτε εδώ υποδείγματα του εντύπου.
Ο Κωδικός Πληρωμής αναγράφεται στο έντυπο Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων που σας έχει σταλεί από την Συνεταιριστική ή έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο. Μπορείτε να δείτε εδώ υποδείγματα του εντύπου.

X

Υποδείγματα Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων

X

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δικαιούχος του οποίου είναι η εταιρία «Συνεταιριστική Ασφαλιστική» (στο εξής «Εταιρία»), οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η υποχρέωση αποκατάστασης οποιαδήποτε ζημίας προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη βαρύνει τον ίδιο.

Η Εταιρία, έχοντας λάβει, κατά το δυνατόν, όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της χρήσης του διαδικτυακού της τόπου, της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, που αφορούν στους χρήστες της ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη, εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού της τόπου, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό γι' αυτό και αναφορικά με τα εκδοθέντα από την Εταιρία ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους έχουν ισχύ, ως αναφέρονται μόνο σε αυτά.

Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/ χρήστη οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται στους παρόχους τους για ο,τιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν αποτελούν σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της Εταιρίας για τις ενέργειες αυτές, όπως και για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/ χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους, καθώς η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τους τροποποιεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ανήκει στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή και εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται χωρίς την γραπτή συναίνεσή της. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος , τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών, χωρίς τη γραπτή συναίνεσή της.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του διαδικτυακού τόπου και να προβαίνει σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αδράνεια αυτού, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης/χρήστης είναι αναγκαία για τη χρήση της εκάστοτε υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων) και για την επικοινωνία γενικότερα στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης του χρήστη με την Εταιρία ή κατόπιν υποβολής αιτήματός του. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους μπορεί να λάβει ο χρήστης στην ιστοσελίδα www.syndea.gr .

COOKIES

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί παροδικά cookies τα οποία υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ή το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει. Τα παροδικά / τεχνικά απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου κατά την περιήγηση σας σε αυτόν και δεν σας ταυτοποιούν, ούτε και συγκεντρώνουν στοιχεία προτιμήσεων για εσάς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η Εταιρία, σε συνεργασία με την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ», παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των καρτών, που καταχωρεί στην ασφαλή ιστοσελίδα της άνω Τράπεζας, στην οποία οδηγείται από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη, κατόπιν της εν λόγω διασύνδεσης, καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα της τράπεζας και δεν υποβάλλονται, τηρούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Η υπηρεσία παρέχεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ως προς την παροχή στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση των προβλεπόμενων πεδίων και για το λόγο αυτό η Εταιρία εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή του, κατά την χρήση της υπηρεσίας, με σκοπό την αποφυγή λαθών, καθώς σε περίπτωση ολοκληρωμένης/επιτυχημένης συναλλαγής, ο επισκέπτης/χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να την ακυρώσει ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, η συμπλήρωση και υποβολή της προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη, στο σχετικό πεδίο, συνιστά έγγραφη συναίνεση του χρήστη να συναλλαχθεί με την Eταιρία, μέσω αυτού.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την Eταιρία, στο υποβληθέν e-mail, λογίζονται ως παραληφθέντα από τον χρήστη προσωπικά.

Κάθε πληροφορία/ενημέρωση/γνωστοποίηση που εμπεριέχεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Eταιρίας, είτε ως κείμενο, είτε ως συνημμένο αρχείο, είτε ως παραπομπή, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί στον χρήστη κατά το χρόνο αποστολής του και ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση.

Στο site πληρωμών της Syndea χρησιμοποιούμε cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτό αποδέχεστε την εγκατάσταση μόνο των απαραίτητων για τη λειτουργία του site cookies. Τα απαραίτητα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας όπως την παρακολούθησή της και την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της και γίνεται αδύνατη η συνέχιση της πλοήγησης. Η νομοθεσία επιτρέπει την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, και για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση της πλοήγησης σας σε αυτήν. Λεπτομέρειες >