Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Όροι χρήσηςΓΕΝΙΚΟΙ

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δικαιούχος του οποίου είναι η εταιρία «Συνεταιριστική Ασφαλιστική» (στο εξής «Εταιρία»), οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η υποχρέωση αποκατάστασης οποιαδήποτε ζημίας προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη βαρύνει τον ίδιο.

Η Εταιρία, έχοντας λάβει, κατά το δυνατόν, όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της χρήσης του διαδικτυακού της τόπου, της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, που αφορούν στους χρήστες της ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη, εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού της τόπου, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό γι' αυτό και αναφορικά με τα εκδοθέντα από την Εταιρία ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους έχουν ισχύ, ως αναφέρονται μόνο σε αυτά.

Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/ χρήστη οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται στους παρόχους τους για ο,τιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν αποτελούν σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της Εταιρίας για τις ενέργειες αυτές, όπως και για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/ χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους, καθώς η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τους τροποποιεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ανήκει στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή και εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται χωρίς την γραπτή συναίνεσή της. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος , τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών, χωρίς τη γραπτή συναίνεσή της.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του διαδικτυακού τόπου και να προβαίνει σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αδράνεια αυτού, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία . Ο επισκέπτης/ χρήστης τεκμαίρεται ότι δίνει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που ο ίδιος παρέχει, μέσω του διαδικτυακού τόπου, για την εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρίας ή την χρήση παρεχόμενης υπηρεσίας και μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης, αναφορικά με την επεξεργασία αυτή, με γραπτή δήλωση, όπως αυτά προβλέπονται στο νόμο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η Εταιρία, σε συνεργασία με την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ», παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των καρτών, που καταχωρεί στην ασφαλή ιστοσελίδα της άνω Τράπεζας, στην οποία οδηγείται από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη, κατόπιν της εν λόγω διασύνδεσης, καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα της τράπεζας και δεν υποβάλλονται, τηρούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Η υπηρεσία παρέχεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ως προς την παροχή στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση των προβλεπόμενων πεδίων και για το λόγο αυτό η Εταιρία εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή του, κατά την χρήση της υπηρεσίας, με σκοπό την αποφυγή λαθών, καθώς σε περίπτωση ολοκληρωμένης/επιτυχημένης συναλλαγής, ο επισκέπτης/χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να την ακυρώσει ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, η συμπλήρωση και υποβολή της προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη, στο σχετικό πεδίο, συνιστά έγγραφη συναίνεση του χρήστη να συναλλαχθεί με την Eταιρία, μέσω αυτού.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την Eταιρία, στο υποβληθέν e-mail, λογίζονται ως παραληφθέντα από τον χρήστη προσωπικά.

Κάθε πληροφορία/ενημέρωση/γνωστοποίηση που εμπεριέχεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Eταιρίας, είτε ως κείμενο, είτε ως συνημμένο αρχείο, είτε ως παραπομπή, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί στον χρήστη κατά το χρόνο αποστολής του και ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση.

COOKIES

Η Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του διαδικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρία ορισμένων υπηρεσιών (ή πληροφοριών) που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.